Zorg Prestatie Model, een nieuw financieringsstelsel
Per 1/1/2022 is er veel veranderd in de financiering van de GGZ. Wij werken niet meer met totaalfacturen (DBC's) maar met facturen met een maandelijkse afrekening voor de therapiesessies, de zogeheten 'zorgprestaties'.
De tarieven zijn gebaseerd op de maximale NZa tarieven zoals die gelden in het betreffende kalenderjaar. Een prestatie bestaat uit een vooraf geplande sessie van 45 minuten behandeling door een psychotherapeut. Het NZA tarief voor deze prestatie is € 156,72 in 2024. Dat is inclusief alle verslaglegging, administratie en voorbereiding. Het NZA tarief voor een sessie van 60 minuten is € 186,80 in 2024.
Voor meer informatie zie: https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-patientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdf

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin moet, naast een aantal administratieve gegevens, in ieder geval worden genoemd dat de huisarts u verwijst voor de gespecialiseerde GGZ en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet gedateerd en geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psychotherapeut. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek bepaalt uw behandelaar of uw probleem binnen de G-GGZ valt. Zonodig verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

Eigen risico 2024
In 2024 is het eigen risico voor iedere verzekerde (minimaal) 385 euro per kalenderjaar. Uw behandelaar stuurt de declaratie voor de behandeling aan het eind van de maand (gecontracteerde zorg) of aan het eind van het kwartaal (ongecontracteerde zorg) naar uw zorgverzekeraar. Het eigen risico zal dan worden verrekend met u. 

Een aantal stoornissen wordt niet meer door de verzekering vergoed (o.a. werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen). Behandeling hiervan zult u zelf moeten betalen (€ 132,24- NZA tarief 2024/60 minuten). Ook wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op vergoeding van uw verzekering komt de behandeling voor uw eigen rekening. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw behandelaar of met uw zorgverzekering.

Voor vergoedingen in de GGZ zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

Contracten
Praktijk Parker Brady heeft in 2024 contracten met een aantal zorgverzekeraars; dat betekent dat uw behandeling maandelijks rechtstreeks bij deze gecontracteerde verzekeraar wordt gedeclareerd. Met een aantal zorgverzekeraars heb ik geen contracten, en dan wordt maar een deel van de behandeling vergoed. Zie hieronder. 
Wel wordt uw behandeling, bij gecontracteerde en ongecontracteerde zorg, altijd verrekend met uw eigen risico indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

Zorgverzekeraars:
Wel een contract:
a.s.r. (De Amersfoortse, Ditzo)
DSW (In Twente, Stadholland)
ONVZ (PNO, VVAA)
Zilveren Kruis (Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, Pro Life)
ZorgenZekerheid (AZVZ)

Geen contract:
Caresq (Aevitae)
CZ (Nationale Nederlanden, OHRA)
ENO (Holland Zorg, Salland, Zorg Direct)
Menzis (Anderzorg, Hema)
VGZ (Besured, Bewuzt, IZA, IZZ, MJVP, National Academic, Promovendum, SZVK, UMC, Unive Zorg, Zekur, Zorgzaam verzekerd)

Vergoedingen
Indien u bent verzekerd bij één van deze niet gecontracteerde zorgverzekeraars ontvangt u aan het eind van het kwartaal een rekening. Ik hanteer daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. U dient deze rekening aan mij te voldoen. U kunt uw rekeningen naar uw zorgverzekering sturen. In dit geval geldt dat er bij een restitutie polis een bijna (92-93% van het NZA tarief) of volledige (100% van het NZA tarief) vergoeding zal zijn en bij een natura polis zal dit vergoedingspercentage varieren van 50-75%.

Volledige (zuivere) versus niet volledige restitutie polissen 
Sommige verzekeraars bieden restitutiepolissen aan die geen volledige restitutie polis zijn, maar slechts een deel van het NZA tarief vergoeden. Zij noemen dit het marktconforme tarief. Voor een overzicht van de volledige (zuivere) restitutie polissen verwijs ik u naar https://contractvrijepsycholoog.nl

Budgetten
De meeste ziektekostenverzekeraars geven psychotherapeuten een beperkt budget voor behandeling. Het kan dus zijn dat u verzekerd bent bij een door mij gecontracteerde verzekeraar waar ik geen budget meer voor heb.

Niet verzekerde zorg
Bepaalde psychische klachten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. Zo worden relatietherapie, seksuologie en psychotherapie bij overspannenheid niet vanuit het basispakket vergoed. Sommige aanvullende polissen van zorgverzekeringen vergoeden de behandeling van deze klachten tot een bepaald maximum. Ook hier geldt dat het raadzaam is je polis te checken. 
In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om zelf te betalen. Een gesprek van 45 minuten is € 132,24 (NZA tarief 2024). Dit tarief is inclusief verslaglegging, voorbereiding en administratie.

Tarief voor afzeggen of niet verschijnen
Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. De weekenden, feestdagen en de vrijdagen (praktijk gesloten) worden niet meegerekend. Je annulering moet worden bevestigd door de praktijk (via mail of telefoon) anders wordt de annulering niet als zodanig erkend. Bij verhindering door ziekte geldt ook het afzegtarief. 
Praktijk Parker Brady is gerechtigd om niet tijdig geannuleerde afspraken in rekening te brengen. Hiervoor wordt een tarief gerekend van 65 euro. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Clienten folder met aanvullende informatie over verzekeringspolissen, privacy etc. LVVP cliënten folder

NZA tarieven voor de prestaties
Voor tarieven van Praktijk Parker Brady kijkt u bij Ambulant - Kwaliteitsstatuut sectie II - Psychotherapeut.
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen

Kosten voor supervisie (supervisor VGCT)
€ 120 voor 60 minuten